Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomisk model ADAM

Skattetryksberegninger med ADAMs databank

05-07-2017

I notatet ’Udviklingen i det høje danske skattetryk siden 1994’ ses der på udviklingen i danskernes skattetryk målt ved samlede skatter over BNI. Danskernes skattetryk er et bedre mål for skattetryk end samlede skatter over BNP. Notatet viser, at danskernes skattetryk har været faldende svarende til 3 procentpoint. Ses der udelukkende på den private sektor, har den haft stort set uændret skattetryk siden 1994. Forklaringen på dette er blandt andet, at den offentlige sektor i perioden har afviklet udlandsgælden og dermed sparet store renteudgifter. Derfor har den offentlige sektor en større indkomststigning end den private sektor. Beregningerne er lavet på ADAMs databank.

Læs mere i notatet om udviklingen i det danske skattetryk siden 1994.


ADAMs databank april 2017

15-05-2017

ADAMs databank fra april 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit0417 og hist0417, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Okt16. De primære kilder til banken er nationalregnskabet, sektorregnskaber inkluderende første kvartalbaserede tal for 2016. Derudover anvendes tal for offentlige finanser, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook. Læs mere under nyt om databanker.

Abonner på ADAMs databank.


Ny version af ADAM fremskynder effekten af arbejdsmarkedsreformer

Revisionen af nationalregnskabet i 2016 har givet anledning til at gennemgå Adams ligninger og reestimere de adfærdsmæssige sammenhænge, så modellens ligninger igen er i overensstemmelse det gældende nationalregnskab. Den nye modelversion er ved at være klar, og brugerne af modellen vil kunne tage den nye version i brug inden for kort tid. Modelversionen kommer til at hedde Adam oktober 2016.

Ud over ændringerne i datagrundlaget indeholder modellen også resultatet af at respecificere eksportrelationerne. Respecifikationen udnytter, at handlen mellem to økonomier afspejler størrelsen af begge økonomier. I de nye eksportrelationer er eksportmarkedet en voksende funktion af aktiviteten i de udenlandske økonomier, men også en voksende funktion af størrelsen på dansk produktion. Det har især betydning, når man beregner effekten af ændringer i arbejdsudbuddet og andre tiltag, der permanent ændrer produktionens størrelse.

Man kan illustrere forskellen til den tidligere modelversion med et regneeksempel, hvor den strukturelle ledighed nedbringes med 10.000 personer. Ændringen øger arbejdsudbuddet tilsvarende, og det antages supplerende, at det offentlige forbrug øges permanent, fordi de offentlige finanser forbedres, når der bliver færre arbejdsløse og større skattegrundlag.

Ovenstående figur viser beskæftigelseseffekten i den tidligere model (Okt15) og den nye model (Okt16). Til sammenligning er medtaget resultatet af samme regneeksempel i Finansministeriets notat om ”Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet” fra november 2012 (fm2012). Beskæftigelsen reagerer hurtigere på forøgelsen af arbejdsudbuddet i den nye Okt16-version end i den hidtidige modelversion okt15, og beskæftigelseseffekten i Okt16 svarer til et gennemsnit af effekten ifølge henholdsvis Finansministeriets regneprincipper og Okt15. I Finansministeriets beregning er Adam-modellens priselasticitet i eksport og import ganget med 2½, og forskellen på Okt16 og Okt15 afspejler som sagt en estimeret eksportrespons på dansk produktion. De nye eksportrelationer i Okt16 har også ændret arbejdsudbuddets langsigtede effekt på løn og realindkomst.

Se mere om udbudseffekter i eksporten og om effekten af udbudsændringer og andre eksogene stød til den nye modelversion.

DSI080816 - supply factors in trade determination (pdf)

DSI111116 - incorporating supply effects in ADAMs export equations (pdf)

Notat 1. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på langt sigt (pdf)

Notat 2. Udbudseffekter i Adam oktober 2016 - to eksempler (pdf)

Notat 3. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på kort sigt (pdf)


National­regnskabet 2016, nedrevision af arbejdstimer giver forøget time­produktivitet

Antallet af præsterede timer er reduceret med nationalregnskabsrevisionen fra november 2016. Timeproduktiviteten er øget for den samlede økonomi og for både den private og den offentlige sektor. For den samlede økonomi bidrager forøgelsen i produktionen mest til den forøgede produktion, men timetalsrevisionen spiller også en væsentlig rolle.

Det er dog forskelligt fra privat til offentlig sektor hvad der bidrager mest til oprevisionen i timeproduktiviteten. I den private sektor er bidraget ligeligt fordelt mellem opjusteringen af produktionen og nedrevisionen af timetallene. For den offentlige sektor er den forøgede produktivitet primært drevet af opjusteringen af produktionen. Læs mere i noten om revision af nationalregnskabet 2016, revision af timetal.


National­regnskabet 2016, offentlig produktivitet

Med revisionen af nationalregnskabet offentliggjort november 2016, er produktiviteten i den offentlige sektor forøget. Det er dog ikke ligegyldigt hvordan man opgør produktiviteten, jf. nedenstående figur, som viser produktivitetsudviklingen opgjort på to forskellige måder.

Den implicitte produktivitet er BVT opgjort med outputmetoden deflateret med BVT opgjort med inputmetoden. Dette mål for produktiviteten viser en stagnerende udvikling i perioden 2011-2015. Timeproduktiviteten udtrykker BVT i faste priser deflateret med det samlede antal timer, som de offentligt ansatte præsterer, og viser en stigende produktivitet. Læs mere i noten om revision af nationalregnskabet 2016, offentlig produktivitet.


Revision af national­regnskabet, november 2016

Samlet set har revisionen betydet, at eksporten er revideret op i forhold til det foregående nationalregnskab, jf. nedenstående figur.

Eksporten er opjusteret med knap 60 mia. kr. i 2010-priser, kædede værdier. Nettoeksporten i det reviderede nationalregnskab udgør 7,5 pct. af BNP mod 6,5 pct. af BNP i det foregående nationalregnskab. Læs mere i papiret Hovedrevision af nationalregnskabet 2016, betalingsbalancen (pdf).


Modelversion Oktober 2016

I forbindelse med revisionen af nationalregnskabet har det været nødvendigt at opstille en ny modelversion. Figenblad - Logo for ADAM - foto af flickr-user: 3w4v

Modellens hovedsigte er at indarbejde det historisk reviderede nationalregnskab fra november 2016. Modellens stokastiske relationer fået justeret konstantleddet så niveauerne stemmer overens med de reviderede tal fra nationalregnskabet.

Flere stokastiske relationer er blevet reestimeret på gammelt nationalregnskab. Læs mere under nyt om modelversioner.


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Adam - en model af dansk økonomi

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.


Gekko 2.0

Til simulation med ADAM bruges nu Gekko version 2.0. Gekko er resultatet af en større udviklingsindsats, og der er tilføjet betydelig ny funktionalitet. Samtidig er den grundlæggende struktur gennemgået og kommandosyntaksen har flere markante ændringer. Hjælpefilen til Gekko indeholder en oversigt over ændringer. Modelgruppens brugervejledning kan ligeledes være nyttig i forbindelse med overgangen til Gekko. Gekkos hjemmeside. 

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM